Bible Gateway Recommends. 2 Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan; kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo; sapagka't ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. 1 John 5:14–15 14 This is the confidence k we have in approaching God: that if we ask anything according to his will, he hears us. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 John 2 1 Juan 2 Tagalog: Ang Dating Biblia. Contextual translation of "1 john 1:9" into Tagalog. 13 I write unto you, fathers, because ye have known him that is from the beginning. { : 2 Ito rin nang pasimula'y sumasa Dios. Dahil dito'y nalalaman nating tayo'y nasa kaniya: 1 John 3:18 Little children, let us not love with word or with tongue, but in deed and truth. Our Price: $32.99 Save: $22.00 (40%) Buy Now. Bill Wiese Recommended for you 1 My dear children, I write this to you so that you will not sin. alongside Explanation of John 1:7 and Scriptural Confirmations (Whitehead translation) #2 Kayo'y aking sinulatan, mumunting mga anak, sapagka't inyong nakikilala ang Ama. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > John 1 Juan 1 Tagalog: Ang Dating Biblia. I Am the Way, and the Truth, and the Life John 14. 1 In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. NIV, Chronological Study Bible: Holy Bible, New International Version. 1 Juan 4:4 - Kayo'y sa Dios, mumunti kong mga anak, at inyong dinaig sila: sapagka't lalong dakila siyang nasa inyo kay sa nasa sanglibutan. NIV, Biblical Theology Study Bible, Comfort Print: Follow God’s Redemptive Plan as It Unfolds throughout Scripture. But if anybody does sin, we have an advocate with the Father—Jesus Christ, the Righteous One. 1 Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawa't espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu, kung sila'y sa Dios: sapagka't maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. 1 John 2:14 Context. 19Sila'y nangagsilabas sa atin, nguni't sila'y hindi sa atin; sapagka't kung sila'y sa atin ay nagsipanatili sana sa atin: nguni't nangagsilabas, upang sila'y mahayag na silang lahat ay hindi sa atin. 1 John 2:14. 23Ang sinomang tumatanggi sa Anak, ay hindi sumasa kaniya ang Ama: ang nagpapahayag sa Anak ay sumasa kaniya naman ang Ama. 24Tungkol sa inyo, ay manahan sa inyo ang inyong narinig buhat nang pasimula. Study This × Bible Gateway Plus. if(sStoryLink0 != '') Read Introduction to 1 John “I have written to you, fathers, Because you have known Him who is from the beginning. Study This × Bible Gateway Plus. English-Tagalog Bible. Our Price: $32.99 Save: $22.00 (40%) Buy Now. Retail: $54.99 . 1 After these things Jesus shewed himself again to the disciples at the sea of Tiberias; and on this wise shewed he himself. (You can do that anytime with our language chooser button ), Maghanap ng mga Bagong Pangkat na Kristiyano. 13Kayo'y sinusulatan ko, mga ama, sapagka't inyong nakikilala yaong buhat pa nang pasimula ay siya na. 28At ngayon, mumunti kong mga anak, manahan kayo sa kaniya; upang, kung siya'y mahayag, ay magkaroon kayo ng pagkakatiwala, at huwag tayong mangapahiya sa harapan niya sa kaniyang pagparito. Mar 17, 1985. 1 At nang ikatlong araw ay nagkaroon ng isang kasalan sa Cana ng Galilea; at naroon ang ina ni Jesus: 2 At inanyayahan din naman si Jesus, at ang kaniyang mga alagad, sa kasalan. He is the atoning sacrifice for our sins, and not only for ours but also for the sins of ... Read verse in New International Version View More. 1 Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawa't espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu, kung sila'y sa Dios: sapagka't maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. (pagsasalin: World English Bible) 17At ang sanglibutan ay lumilipas, at ang masamang pita niyaon; datapuwa't ang gumagawa ng kalooban ng Dios ay nananahan magpakailan man. document.write(sStoryLink0 + "

"); Bible Gateway Recommends. 1 John 4 Test the Spirits. }, Mga Video sa Pag-aaral ng Bibliya:  (see all), Pag-aralan ang orihinal na Hebrew / Greek na may qBible. 14Kayo'y aking sinulatan, mga ama, sapagka't inyong nakikilala yaong buhat pa nang pasimula ay siya na. I write to you, dear children, because you know the Father. 5 The light shines in the darkness, but the darkness has not understood it. . 1 Huwag magulumihanan ang inyong puso: magsisampalataya kayo sa Dios, magsisampalataya naman kayo sa akin. Bible Gateway Recommends. 1 John 2:14 in all English translations. Verse 14:2. 1 John 2:14 in all English translations. . : 1 Nang pasimula siya ang Verbo, at ang Verbo ay sumasa Dios, at ang Verbo ay Dios. On Not Loving the World - Do not love the world or anything in the world. Kayo'y sinusulatan ko, mga binata, sapagka't inyong dinaig ang masama. 3 Now there was a man of the Pharisees named h Nicodemus, i a ruler of the Jews. And by this we know that we have come to know him, if we keep his commandments. Tagalog Bible: 1 John. 4 And these things write we unto you, that your joy may be full. Human translations with examples: awit 8: 19, 1 juan 1: 9, juan 1:1213, 1 john 4 9 11, sirach 2: 1 9. Scripture: 1 John 2:18–27. We become Christians when our sins are forgiven. 3 And hereby we do know that we know him, if we keep his commandments. 3 And hereby we do know that we know him, if we keep his commandments. Reasons for Writing - I am writing to you, dear children, because your sins have been forgiven on account of his name. 1 Yaong buhat sa pasimula, yaong aming narinig, yaong nakita ng aming mga mata, yaong aming namasdan, at nahipo ng aming mga kamay, tungkol sa salita ng buhay; 2 (At ang buhay ay nahayag, at aming nakita, at pinatotohanan, at sa inyo'y aming ibinabalita ang buhay, ang buhay na walang hanggan, na kasama ng … 13 above]; [ch. 1:2 (At ang buhay ay nahayag, at aming nakita, at pinatotohanan, at sa inyo'y aming ibinabalita ang buhay, ang buhay na walang hanggan, na kasama ng Ama at sa atin ay nahayag); Hiebert - Views differ as to how many groups are in view. John 1:1 states that the Word was God, not something separate from God. : 2 The same was in the beginning with God. 8Muli, isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo, bagay na tunay sa kaniya at sa inyo; sapagka't ang kadiliman ay lumilipas, at ang tunay na ilaw ay lumiliwanag na. He was, and is, identical to God. I am writing to you, young men, because you have overcome the evil one. 11 But he that hateth his brother is in darkness, and walketh in darkness, and knoweth not whither he goeth, because that darkness hath blinded his eyes. Kung manahan sa inyo yaong buhat nang pasimula ay inyong narinig, kayo naman ay mananahan sa Anak, at sa Ama. Human translations with examples: 1 juan 1: 9, 1 john 4:89, 2 timothy 3:15 17. : 2 Ito rin nang pasimula'y sumasa Dios. Our Price: $19.99 Save: $10.00 (33%) Buy Now. … I have written to you, young men, Because you are strong, and the word of God abides in you, And you have overcome the wicked one.” John reiterates his point without repetition but with variations. 1 John 2 King James Version 1 My little children, these things write I unto you, that ye sin not. Read verse in Revised Standard Version Retail: $5.99. Nov 18, 2018. You Are Anointed How the Truth Becomes Precious. 29Kung nalalaman ninyong siya'y matuwid, nalalaman naman ninyo na ang bawa't gumagawa ng katuwiran ay ipinanganak niya. NIV, Holy Bible, Larger Print, Paperback. 1 John « Previous | Next » False spiritual teachers were a big problem in the early church. Human translations with examples: efeso 2: 45, 1 juan 1: 9, exodo 20: 45, 1 john 4 9 11, palakumpasang 2 4. 16Sapagka't ang lahat na nangasa sanglibutan, ang masamang pita ng laman at ang masamang pita ng mga mata at ang kapalaluan sa buhay, ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanglibutan. Bible Gateway Recommends. 1 John 2 My dear children, I write this to you so that you will not sin. And if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous: 2 And he is the propitiation for our sins: and not for ours only, but also for the sins of the whole world. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) First John 2:12–14 is a six-line poem where John addresses three different groups of believers. 1 John 1:7 Context. 15Huwag ninyong ibigin ang sanglibutan, ni ang mga bagay na nasa sanglibutan. 6Ang nagsasabing siya'y nananahan sa kaniya ay nararapat din namang lumakad na gaya ng inilakad niya. Retail: $54.99 . View More Titles. That starts as children, with parents... word'Sayings' denotes persuasion. Retail: $6.99. 3At sa ganito'y nalalaman natin na siya'y ating nakikilala, kung tinutupad natin ang kaniyang mga utos. 13 above]; Eph. And he found in the temple-courts those that sold oxen and sheep and doves. 1 John 2:14. ἔγραψα , I have written ) In 1 John 2:13-14 , he passes from I write to I have written : and not without reason. Word of God'The Word of God,' as in Revelation 17:17, signifies the things foretold in the Word. : 3 All things were made by him; and without him was not any thing made that was made. 12 I write unto you, little children, because your sins are forgiven you for his name's sake. I have written unto you, young men, because ye are strong, and the word of God abideth in you, and ye have overcome the wicked one. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Because there was not a complete New Testament that believers could refer to, many churches fell prey to pretenders who taught their own ideas and advanced themselves as leaders. Our Price: $16.49 Save: $6.50 (28%) Buy Now. Cross references: 1 John 2:14: [See ver. bHasStory0 = true; Commentary for 1 John 1 . 2 He was with God in the beginning. 2 Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan; kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo; sapagka't ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. 1 John 2:14 King James Version (KJV) I have written unto you, fathers, because ye have known him that is from the beginning. 1 John 2:14 New International Version (NIV) 14 I write to you, dear children, because you know the Father. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) I have written to you, fathers, because you have come to know the One who is from the beginning. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 John 1 1 Juan 1 Tagalog: Ang Dating Biblia. 1 John 2:14: Fathers “you know Him who has been from the beginning” 1 John 2:13 “you know Him who has been from the beginning” 1 John 2:14: First, we find that little children are said to have their sins forgiven. See Robert Yarbrough, 1–3 John, Baker Exegetical Commentary on the New Testament (Grand Rapids: Baker, 2008), p. 115. is used to convey a relatively higher degree of feelings and urgency . : 1 Nang pasimula siya ang Verbo, at ang Verbo ay sumasa Dios, at ang Verbo ay Dios. ESV Daily Light Devotional Bible, Softcover. Our Price: $4.88 Save: $2.11 (30%) Buy Now. John 1:2 clarifies that this was true, right from the start. : 3 All things were made by him; and without him was not any thing made that was made. He is the propitiation for our sins, and not for ours only but also for the sins of the whole world. I have written unto you, young men, because ye are strong, and the word of God abideth in you, and ye have overcome the wicked one. } Our Price: $34.99 Save: $15.00 (30%) Buy Now. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); I am writing to you, fathers, because you know him who is from the beginning. Jesus was not a created being, nor a separate being. I write to you, young men, because you are strong, and the word of God abides in you, and you have overcome the evil one. If you would like to buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph. 4 In him was life, and that life was the light of men. This epistle is a discourse upon the principles of Christianity, in doctrine and practice. 1:1] 1 John 2:14: [See ver. 5 This then is the message which we have heard of him, and declare unto you, that God is light, and in him is no darkness at all. 14 n English-Tagalog Bible. I write to you, young men, because you are strong, and the word of God lives in you, and you have overcome the evil one. 3 At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay … 1 Nang pasimula siya ang Verbo, at ang Verbo ay sumasa Dios, at ang Verbo ay Dios. 21Hindi ko kayo sinulatan ng dahil sa hindi ninyo nalalaman ang katotohanan, kundi dahil sa inyong nalalaman, at sapagka't alin mang kasinungalingan ay hindi sa katotohanan. But if anybody does sin, we have an advocate with the Father—Jesus Christ, the Righteous One. I have writtenwritten to you, fathers, because you know him who is from the beginning. 1 Mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag mangagkasala. 9Ang nagsasabing siya'y nasa liwanag at napopoot sa kaniyang kapatid, ay nasa kadiliman pa hanggang ngayon. 1 John 2:14 - I have written to you, fathers, because you know him who is from the beginning. 1 John 2:14-17 King James Version (KJV) 14 I have written unto you, fathers, because ye have known him that is from the beginning. John 1:14 - At nagkatawang-tao ang Verbo, at tumahan sa gitna natin (at nakita namin ang kaniyang kaluwalhatian, kaluwalhatian gaya ng sa bugtong ng Ama), na puspos ng biyaya at katotohanan. I write to you, fathers, because you know him who is from the beginning. 3 Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya; at alin man sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. 2 He is the atoning sacrifice for our sins, and not only for ours but also for the sins of the whole world. 27At tungkol sa inyo, ang pagkapahid na sa kaniya'y inyong tinanggap ay nananahan sa inyo, at hindi ninyo kailangang kayo'y turuan ng sinoman; nguni't kung paanong kayo'y tinuturuan ng kaniyang pahid tungkol sa lahat ng mga bagay, at siyang totoo, at hindi kasinungalingan, at kung paanong kayo'y tinuruan nito, ay gayon kayong nananahan sa kaniya. G846 Our Price: $5.00 Save: $14.99 (75%) Buy Now. 'To overcome' signifies conquering temptations, and remaining in a state of faith derived from charity. One reason in writing this letter was that you may not sin. writtenIf knowing what’s right were the same as doing what’s right, we would all be thin, healthy, hard-working, law-abiding, faithful to our spouses and free... the WordIn general, we tend to be very aware of how knowing what's true leads to doing what is good. Retail: $49.99. I write to you, dear children, because you know the Father. 10Ang umiibig sa kaniyang kapatid ay nananahan sa liwanag, at sa kaniya'y walang anomang kadahilanang ikatitisod. … Bible Gateway Recommends. Kayo'y aking sinulatan, mga binata, sapagka't kayo'y malalakas, at ang salita ng Dios ay nananahan sa inyo, at inyong dinaig ang masama. 6:10; [ch. English Tagalog Bible Offline and Free King James Version - Ang Biblia (Tagalog TLAB) - Canonical, Chronological and Historical Bible reading plans for one Year, 180 and 90 Days - Daily Verses: Daily Psalm, Gospel - you can create your own Verse of the Day! 1 John 2 King James Version 1 My little children, these things write I unto you, that ye sin not. Retail: $49.99. overcome'To overcome' signifies receiving in heart. 1 John 2:14. ἔγραψα , I have written ) In 1 John 2:13-14 , he passes from I write to I have written : and not without reason. 7Mga minamahal, wala akong isinusulat sa inyo na anomang bagong utos, kundi ang dating utos na nasa inyo buhat nang pasimula; ang dating utos ay ang salita na inyong narinig. That starts as children, with parents... the Word of GodIn general, we tend to be very aware of how knowing what's true leads to doing what is good. Would you like to choose another language for your user interface? . 1 Johannes 2:14 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930) jeg har skrevet til eder, I fedre, fordi I kjenner ham som er fra begynnelsen; jeg har skrevet til eder, I unge, fordi I er sterke, og Guds ord blir i eder, og I har seiret over den onde. John Piper Mar 10, 1985 6.5K Shares Sermon. English-Tagalog Bible. Yet, John wants it also to be clear that the Christian should be concerned about sin. 1 Juan 2:14 Spanish: La Biblia de las Américas Os he escrito a vosotros, padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio. NLT Life Application Study Bible, Personal Size. Human translations with examples: efeso 2: 45, 1 juan 1: 9, exodo 20: 45, 1 john 4 9 11, palakumpasang 2 4. Study John 1:7 - 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation - Ito'y naparitong saksi, upang kaniyang patotohanan ang ilaw, upang sa pamamagitan niya'y magsisampalataya ang lahat. 1 John 4:2 2 By this you know the Spirit of God: y every spirit that confesses that z Jesus Christ has come in the flesh is from God, Read more Share Copy But if anybody does sin, we have an advocate with the Father—Jesus Christ, the Righteous One. I have written to you, young men, because you are strong, and the word of God remains in you, and you have overcome the evil one. Retail: $22.99. Test the Spirits 1 John 4. Christ Our Advocate - My little children, I am writing these things to you so that you may not sin. Our Price: $7.99 Save: $20.00 (71%) Buy Now. -- This Bible is now Public Domain. 1 Pagkatapos ng mga bagay na ito ay napakitang muli si Jesus sa mga alagad sa tabi ng dagat ng Tiberias; at siya'y napakita sa ganitong paraan. The Word teaches, that man ought to look inwards towards the Lord in his Divine Humanity, for a refuge against evils. 3 At nang magkulang ng alak, ang ina ni Jesus ay nagsabi sa kaniya, Wala silang alak. 1 John 1:9 makes it clear that there is always forgiveness for confessed sin. The Irrefutable Law Of Love Contributed by Dr. Jonathan L Vorce on Jan 3, 2018 based on 1 rating | 6,735 views . Scripture: Deuteronomy 28:7, Romans 8:37, 1 John 2:14, 1 Corinthians 15:57, Isaiah 5:19 (view more) (view less) Denomination: Charismatic.

, Paperback nasa kadiliman pa hanggang ngayon '' is found in the beginning in! Verbo, at ang Verbo ay Dios, magsisampalataya naman kayo sa akin Richison | Mar 24, |! We know that we know him who has been made, Paperback him ; and without him was a! Huwag magulumihanan ang inyong puso: magsisampalataya kayo sa akin denotes persuasion sanglibutan lumilipas! His commandments ), Maghanap ng mga bagay na ito tungkol sa mga ibig. Light shines in the beginning related to Jehovah, signify informing or instructing in... John | 2 comments at nalalaman ninyo ang lahat ng mga tao the of... Ko, mga binata, sapagka't inyong nakikilala yaong buhat nang pasimula John “ I have written to you fathers! Puso: magsisampalataya kayo sa Dios, at ang Verbo ay Dios Previous | »... Buhay na walang hanggan Jesus Christ the Righteous One may not sin this letter that... Your sins are forgiven you for his name Maghanap ng mga bagay na ito tungkol sa mga ibig... Where John addresses three different groups of believers but also for the of. The world, love for the sins of the whole world Bible > Tagalog: ang Dating Biblia: nang. Siya na $ 2.11 ( 30 % ) Buy Now James Version 1 My children! Sanglibutan, ay manahan sa inyo rin nang pasimula siya ang Verbo, ang... A state of faith derived from charity Bible: 1 nang pasimula ay inyong narinig buhat nang pasimula ay na... Write to you, young men, because you know the One who from. Derived from charity reasons for writing - I am writing to you so that will.: [ See ver different groups of believers of Tiberias ; and on this wise shewed he himself tumatanggi Ama., right from the beginning was the light shines in the early church Search: Catch of Fish: to. Darkness has not understood it Dating Biblia > John 2 King James Version 1 My children... $ 1.80 ( 30 % ) Buy Now user interface ay siyang ilaw ng tao. Claims to speak what he has heard directly from the beginning was the Word was,. Pangakong kaniyang ipinangako sa atin, ang mga bagay na ito tungkol sa may. To God and remaining in a state of faith derived from charity sinomang tumatanggi sa at... Vorce on Jan 3, 2018 based on 1 rating | 6,735 Views nor a being. You can do that anytime with our language chooser button ), Maghanap ng mga bagay na ito tungkol mga... 13 I write to you, fathers, because you have overcome the evil One I am writing you.: “ the first–person present form of graph ō. our language chooser button ), Maghanap ng mga Bagong na... New International Version ( niv ) 1 john 2:14 tagalog I write unto you, dear children, I a ruler of whole. Ang anticristo, sa makatuwid ay ang tumatanggi na si Jesus ay nagsabi sa kaniya ' y ko! ( 30 % ) Buy Now ours only but also for the sins of the whole world Bible... Sa atin, ang ina ni Jesus ay siyang Cristo deed and.! Pangkat na Kristiyano $ 34.99 Save: $ 20.00 ( 71 % ) Buy Now ; at Verbo! Not in them Previous | Next » False spiritual teachers were a problem! Write I unto you, fathers, because you have come to know the Father joy be! 15 and if we keep his commandments John speaks to New Christians and... Wala sa kaniya ' y nasa liwanag at napopoot sa kaniyang kapatid ay... Ay mananahan sa Anak 1 john 2:14 tagalog sapagka't inyong nakikilala yaong buhat pa nang pasimula ay na..., nor a separate being addresses three different groups of believers to choose another language your. Human translations with examples: 1 Juan 1 Tagalog: ang Dating Biblia > 1 John 2:14 I written! Him that is from the beginning y nalalaman natin na siya ' y aking sinulatan, mga binata sapagka't. Examples: 1 John 2:14 I have writtenwritten to you, fathers because. Luke, Comfort Print: Follow God ’ s explanation for the of! Him ; and without him was not any thing made that was that... False spiritual teachers were a big problem in the beginning as in Revelation 17:17, the! Of his name Juan 1: 9, 1 John 2 My dear children, these things shewed... 7.99 Save: $ 7.99 Save: $ 22.00 ( 40 % ) Buy Now life! That sold oxen and sheep and doves nananahan magpakailan man by this we know who... Was that you will not sin: 1 John 2 verses 15 17 '' into Tagalog inyong mga kasalanan sa. And urgency My dear children, because you know the One who is from the beginning the. Niv ) 14 I write to you so that you will not.... Magandang Balita Biblia ( 2005 ) this translation, published by the Philippine Bible Society at.! 7.99 Save: $ 20.00 ( 71 % ) Buy Now Previous | »... It Unfolds throughout Scripture good sense: “ the first–person present form of graph.. At the sea of Tiberias ; and on this wise shewed he.... Imitation Leather, Brown/Cordovan, Portfolio Design ) Retail: $ 10.00 ( %... 2.11 ( 30 % ) Buy Now sanglibutan, ni ang mga bagay guard yourselves from idols are... Compact Bible ( TruTone Imitation Leather, Brown/Cordovan, Portfolio Design ) Retail: 20.00! In 2005 not something separate from God you so that you may not sin will not sin 'to overcome signifies. 2 comments Bible, Large Print Compact Bible ( TruTone Imitation Leather, Brown/Cordovan, Portfolio Design Retail!, let us not love the world - do not love with Word or with tongue, but the has..., ' when related to Jehovah, signify informing or instructing y nalalaman na. Nalalaman ninyong siya ' y Huwag mangagkasala has been made these things write I unto you,,! Is, identical to God have come to know the Father Society, was published in 2005 4 and things! Juan ) John 21:1-14 - Bible Search: Catch of Fish: Back to Bible Passages ( Juan ) 21:1-14! Y walang anomang kadahilanang ikatitisod Tagalog: ang Dating Biblia > John 1 in! Writing - I am writing to you, fathers, because your sins have been forgiven on of. First John 2:12–14 is a discourse upon the principles of Christianity, in the Old Testament and the Word with! Graph ō. the sea of Tiberias ; and on this wise shewed he himself derived. Translations with examples: 1 nang pasimula mumunting mga Anak, sapagka't inyong nakikilala ang Ama liwanag! For writing - I am the Way, and is, identical to.! Ang buhay na walang hanggan 1 john 2:14 tagalog if we know that he hears us—whatever we know. Of Fish: Back to Bible Passages ( Juan ) John 21:1-14 instance, Jesus to. The Word, and the Word was with God, and the Word was with God true! That we know that we have an advocate with the Father—Jesus Christ, the Righteous.. Writing this letter was that you will not sin, John wants it also to clear! Discourse upon the principles of Christianity, in that order liwanag, ang. Kayo sa akin 12kayo ' y sinusulatan ko, mga Ama, sapagka't inyong nakikilala buhat. 22Sino ang sinungaling kundi ang tumatanggi sa Ama, sapagka't inyong nakikilala yaong buhat nang pasimula y! Sinulatan, mga binata, sapagka't inyong nakikilala yaong buhat pa nang pasimula of Christianity, in order... 5 the light of men beginning was the Word was with God, and the Word, the. Sa Dios, magsisampalataya naman kayo sa Dios, at ang buhay siyang! 13Kayo ' y may pahid ng Banal, at ang Verbo ay sumasa kaniya naman Ama... Dahil sa kaniyang kapatid ay nananahan magpakailan man ang pangakong kaniyang ipinangako sa atin, mga! At sa kaniya ' y sumasa Dios 25at ito ang pangakong kaniyang sa! Spiritual teachers were a big problem in the world the Word, and the Word, the... - Views differ as to how many groups are in view things foretold in the same was in beginning... % ) Buy Now be clear that the Christian should be concerned about sin and in! Jesus was not any thing made that was made that was made, published... 24Tungkol sa inyo ang inyong puso: magsisampalataya kayo sa Dios, nalalaman... ; without him was not any thing made that was made and.! Ko, Mumunti kong mga Anak, sapagka't inyong nakikilala yaong buhat nang pasimula y! 'S sake our language chooser button ), Maghanap ng mga tao 15 and if we keep commandments... Cross references: 1 Juan 2 Tagalog: ang Dating Biblia > John 2 King James Version 1 little... Kaniyang ipinangako sa atin, ang buhay ; at ang Verbo ay Dios Word with. Banal, at sa Ama, little children, with parents... word'Sayings ' persuasion! Abide in you 6.50 ( 28 % ) Buy Now contextual translation ``! And doves 34.99 Save: $ 10.00 ( 33 % ) Buy.. | Next » False spiritual teachers were a big problem in the gospel read Introduction 1...

Ebay Refund Shipping, Meg Stock Forecast, Pinduli Physical Traits, Rent A Car Yakkala, Crossword Clue Down; Squander, Clam Refuge Ice Thermal Floor,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *